Življenjepis

MARKO MARHL, rojen 13. aprila 1967 v Slovenj Gradcu

Stalno prebivališče: Brezno 88, 2363 Podvelka

 

Izobraževanje:

Leta 1981 sem končal osnovno šolo v Breznu in leta 1985 Pedagoško gimnazijo v Mariboru.

Na Pedagoški fakulteti v Mariboru sem leta 1988 končal najprej višješolski študij matematike in fizike, leta 1991 pa še visokošolski študij matematike in fizike.

Leta 1994 sem magistriral na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko na Univerzi v Mariboru ter si pridobil znanstveni naslov magister tehniških znanosti s področja računalništva in informatike.

Doktoriral sem leta 1998 na Univerzi v Mariboru in si pridobil znanstveni naslov doktorja znanosti s področja fizikalnih znanosti.

 

Zaposlitve:

Prvič sem se redno zaposlil leta 1988 na Srednji gradbeni šoli kot učitelj matematike in fizike. Že istega leta sem honorarno kot demonstrator sodeloval pri izvajanju eksperimentalnih vaj iz fizike za študente biologije in kemije na Pedagoški fakulteti v Mariboru.

Leta 1989 sem se redno zaposlil na Pedagoški fakulteti kot laborant za fiziko.

Delo na Pedagoški fakulteti sem od leta 1992 nadaljeval kot asistent za fiziko s fizikalnim praktikumom.

Od leta 1999 do 2004 sem bil na delovnem mestu docenta na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru, od leta 2004 do 2009 pa sem bil na Univerzi v Mariboru zaposlen kot izredni profesor za fiziko in didaktiko fizike.

Od leta 2009 sem na delovnem mestu rednega profesorja za fiziko na Pedagoški fakulteti in Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru.

 

Habilitacije:

Leta 1992 sem bil izvoljen v naziv asistenta za fiziko s fizikalnim praktikumom na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru.

Leta 1995 sem bil izvoljen v naziv asistenta z magisterijem za fiziko s fizikalnim praktikumom na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru.

Leta 1996 sem bil izvoljen v naziv asistenta z magisterijem za računalništvo na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru.

Leta 1998 sem bil izvoljen v naziv asistenta z magisterijem za fiziko s fizikalnim praktikumom in naravoslovje-fiziko na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru.

Leta 1999 sem bil izvoljen v naziv docenta za fiziko, didaktiko fizike, naravoslovje na razrednem pouku in didaktiko naravoslovja na razrednem pouku na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru.

Leta 2004 sem bil izvoljen v naziv izrednega profesorja za fiziko in didaktiko fizike na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru.

Leta 2009 sem bil izvoljen v naziv rednega profesorja za fiziko na Univerzi v Mariboru.

 

Znanstveno raziskovalna dejavnost:

V letih od 1989 do 1991 sem se začel ukvarjati z matematičnim modeliranjem biofizikalnih sistemov. V okviru diplomskega dela sem proučeval dinamiko prehoda kisika v rdečo krvno celico in vezavo na hemoglobin.

V času magistrskega študija in še kasneje, v letih od 1992 do 1995, sem se na takratni Tehniški fakulteti in nato na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko ukvarjal z računalniško grafiko, natančneje z načrtovanjem krivulj in ploskev. Na področju načrtovanja ploskev s pomikanjem sem vpeljal izboljšave in novosti, ki smo jih skupaj s sodelavci objavili v dveh izvirnih znanstvenih člankih.

Sledilo je obdobje mojega raziskovalnega dela, v katerem sem se posvetil proučevanju fizikalnih dinamičnih sistemov. Poudarek je bil na matematičnem modeliranju biofizikalnih sistemov. Največ uspeha sem dosegel predvsem na področju matematičnega modeliranja mehanizmov prenosa celičnih signalov, natančneje matematičnega modeliranja enostavnih in kompleksnih kalcijevih oscilacij, ki v smislu dinamičnih sistemov predstavljajo oscilirajoče sisteme s kompleksno dinamiko od regularnih, kvazi-periodičnih in kaotičnih oscilacij. Na področju celične signalizacije sem se ukvarjal z lokalno stabilnostno analizo atraktorjev in vplivov zunanjih signalov na sistem.

V zadnjem času me zanima stohastično modeliranje celičnih procesov in zveza med deterministično in stohastično obravnavo procesov v biološki celici. Za kalcijeve celične signale smo iz eksperimentalnih podatkov ugotovili, da so pretežno stohastične narave, medtem ko so na makroskali procesi bolj deterministični, kar smo uspešno povezali z analogijami iz termodinamike. Oblikovali smo tudi nekaj pomembnih indicev kaotične narave, sicer determinističnih procesov na makroskali.

Svoje izkušnje s področja raziskovanja dinamičnih sistemov prenašam tudi na področje izobraževanja in didaktike fizike. Predvsem se ukvarjam z uvajanjem modeliranja kot usmerjene didaktične dejavnosti pri pouku fizike in naravoslovja v osnovni in srednji šoli. Proučujem pomen, ki ga ima uvajanje modeliranja v pouk fizike in naravoslovja za razvoj sistemskega mišljenja pri študentih, dijakih in učencih v osnovnih šolah.

Svoja dela sem objavil v znanstvenih in strokovnih revijah in konferenčnih zbornikih. Skupaj imam v Cobissu 479 enot, od tega je 61 prispevkov, ki jih indeksira JCR. Odmevnost del se odraža v 847 citatih in h-indeksom 15.

 

Znanstveno raziskovalno sodelovanje s tujimi institucijami:

Leta 1993 sem bil kot štipendist programa TEMPUS (individualna štipendija) na petmesečnem raziskovalnem delu v skupini prof. H. H. Behra na Oddelku za fiziko na Philippsovi univerzi v Marburgu v Nemčiji.

Kot štipendist Slovenske znanstvene fundacije sem bil leta 1996 na šestmesečnem raziskovalnem delu v skupini prof. dr. R. Heinricha na Katedri za teorijsko biofiziko na Humboldtovi univerzi v Berlinu v Nemčiji.

Leta 1998 sem bil v okviru UNESCO projekta na dvoinpolmesečnem raziskovalnem delu v skupini prof. dr. R. Heinricha na Katedri za teorijsko biofiziko in v skupini prof. dr. R. Glaserja na Katedri za eksperimentalno biofiziko na Humboldtovi univerzi v Berlinu v Nemčiji.

Na področju didaktike fizike od leta 1998 sodelujem s prof. dr. L. Mathelitschem z Univerze Karl Franzens iz Gradca v Avstriji.

Leta 2000 sem se povezal s skupino prof. dr. U. Kummer na European Media Laboratory v Heidelbergu v Nemčiji.

Od leta 2001 aktivno sodelujem z raziskovalno skupino na Univerzi Victor Segalen Bordeaux II v Bordeauxu v Franciji (prof. dr. E. Roux, prof. dr. R. Marthan in prof. dr. J.-P. Mazat). V letu 2001 smo prijavili prvi skupen bilateralni projekt PROTEUS v navezavi na projekt ALLIANCE s prof. dr. D. Noblom z Univerze v Oxfordu.

Od leta 2003 zelo aktivno sodelujem s prof. dr. Stefanom Schustrom z Univerze Friedrich-Schiller v Jeni v Nemčiji (nadaljevanje sodelovanja s skupino prof. dr. R. Heinricha iz Berlina).

Od leta 2005 sodelujem s prof. dr. Anne K. Green z Univerze v Warwicku. Dlje časa smo delali skupaj tudi z dr. Jane C. Dixon z Leicester School of Pharmacy, De Montfort University, Leicester.

 

Pedagoška in strokovna dejavnost:

V letih od 1992 do 1999 sem kot asistent za fiziko s fizikalnim praktikumom na Pedagoški fakulteti v Mariboru opravljal teoretične in eksperimentalne vaje pri različnih predmetih fizike.

Leta 1999 sem kot docent za fiziko, didaktiko fizike, naravoslovje na razrednem pouku in didaktiko naravoslovja na razrednem pouku postal nosilec predmeta Didaktika fizike II na Oddelku za fiziko in predmeta Naravoslovje-fizika na Oddelku za razredni pouk.

Z uvajanjem novih bolonjskih programov fizike na I., II. in III. stopnji sem postal nosilec obveznih in izbirnih predmetov na področju dinamičnih sistemov.

V zadnjem obdobju petih let sem svoje pedagoško in strokovno znanje ter izkušnje prenašal na študente in učitelje poleg rednih predavanj tudi v okviru študija ob delu in vseživljenjskega izobraževanja za učitelje. Koordiniral sem pripravo in izvajanje študijskega programa izpopolnjevanja za poučevanje predmeta naravoslovja v šestem in sedmem razredu devetletne osnovne šole. 

Poleg predavanj v okviru programov vseživljenjskega učenja sem pedagoško in strokovno znanje prenašal na osnovnošolske in srednješolske učitelje naravoslovnih predmetov ter učitelje razrednega pouka tudi s predavanji na strokovnih konferencah in srečanjih ter študijskih skupinah.

 

Mentorstva podiplomskim študentom in mladim raziskovalcem:

Bil sem mentor sedemdesetim dodiplomskim, trem podiplomskim študentom na magistrskem študiju in dvema doktorandoma.

V letih 2003 – 2006 sem bil mentor mlademu raziskovalcu M. Percu, ki je zelo uspešno, predčasno opravil vse obveznosti podiplomskega študija in doktoriral, rezultate svojega znanstveno raziskovalnega dela pa predstavil v številnih mednarodnih revijah.

Leta 2006 sem prevzel mentorstvo mlademu raziskovalcu M. Gosaku.

Leta 2010 sem bil ponovno izbran za mentorstvo mlademu raziskovalcu.

 

Nagrade in priznanja:

Leta 1992 sem prejel Nagrado Univerze v Mariboru za diplomsko delo VII. stopnje z naslovom Matematični model kinetike prehoda kisika v rdečo krvno celico in vezave na hemoglobin.

Leta 2002 sem prejel Srebrno plaketo Univerze v Mariboru za obsežno in odmevno delo na področju raziskovanja in pedagoškega dela ter za izvajanje in oblikovanje programov naravoslovnih vsebin v šolski praksi.

Osebno mi veliko pomeni, da sem bil po ocenah študentov razrednega pouka na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru izbran kot »naj profesor« v letih 2007 in 2009.

 

Vodstvene funkcije:

Od leta 2003 sem predstojnik Centra za pedagoško izobraževanje in strokovno spopolnjevanje na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru.

V krajšem obdobju (2006 – 2007) sem opravljal funkcijo prodekana za raziskovalno dejavnost in podiplomski študij na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru.

Član Senata Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru od leta 2006 do leta 2010.

Predsednik Habilitacijske komisije Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru od leta 2006 do leta 2010.

Leta 2007 sem bil za obdobje štirih let imenovan na funkcijo prorektorja za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje na Univerzi v Mariboru.

Od leta 2007 sem član Izvršnega komiteja organizacije IREG (»IREG-International Observatory on Academic Ranking and Excellence«).

Od leta 2008 vodim skupino za mednarodno dejavnost rektorskega združenja DRC (»Danube Rectors' Conference«).

Od leta 2010 sem član Odbora združenja UNeECC – »University Network of the European Capitals of Culture«).

 

Vodenje nacionalnih in mednarodnih projektov:

Od leta 2002 sem bil koordinator osmih nacionalnih in osmih mednarodnih projektov.

Nacionalni projekti:

2005 – 2006: Koordinator projekta z naslovom "Seminarji s področja uporabe informacijske in komunikacijske tehnologije pri poučevanju in učenju za strokovne delavce v vzgojno-izobraževalnih zavodih" (št. 3311-05-297010).

2005 – 2006: Koordinator projekta z naslovom "Programi za profesionalni razvoj strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v letih 2005 in 2006" (št. 01002-05).

2006 – 2007: Koordinator Modela III z naslovom "Sistemska prenova nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju s poudarkom na uvajanju IKT in e-izobraževanja (E-vseživljenjsko izobraževanje)" v okviru projekta "Partnerstvo fakultet in šol v letih 2006 in 2007" (št. 3311-06-297014).

2008 – 2008: Koordinator projekta z naslovom "E-učna gradiva pri predmetu Spoznavanje okolja v 3. razredu" (št. 3311-08-297016).

2009 – 2009: Koordinator projekta z naslovom »Evalvacija projekta Pasavček« (št. N2415-09-0863).

2009 – 2010: Koordinator projekta z naslovom »Nadgradnja e-gradiv za predmet Spoznavanje okolja v 1., 2. in 3. razredu devetletne osnovne šole« (št. 3311-09-303019).

2009 – 2010: Koordinator projekta z naslovom »Evroštudent SI 2010 – raziskava o ekonomskem, socialnem in bivalnem statusu in mobilnosti študentov v RS« (št. 3211-09-000556).

2010 – 2013: Koordinator projekta z naslovom "Vzpostavitev, razvoj in zagotovitev pogojev dolgoročnega delovanja mreže kariernih centrov na Univerzi v Mariboru" (št. 3211-10-000294).

Mednarodni projekti:

2002 – 2004: Koordinator francoskega bilateralnega projekta (PROTEUS, No. FR-2002-4) z raziskovalno skupino z Univerze Victor Segalen Bordeaux II, Bordeaux, Francija (prof. dr. Etienne Roux, prof. dr. Jean-Pierre Mazat).

2003 – 2004: Koordinator nemškega bilateralnega projekta (No. BI-DE/03-04-003) s Katedro za teoretično biofiziko, Humboldtova univerza, Berlin, Nemčija (prof. dr. Thomas Höfer) in Univerzo Friedrich-Schiller Jena, Nemčija (prof. dr. Stefan Schuster).

2006 – 2006: Koordinator projekta Partnerships in Science (BI-GB/06-013) z Oddelkom za biološke znanosti (BioMedical Research Institute), The University of Warwick,

Velika Britanija (prof. dr. Anne K. Green) in v sodelovanju z Leicester School of Pharmacy, Cell Signalling Lab, De Montfort University, Leicester (dr. Jane C. Dixon).

2007 – 2008: Koordinator francoskega bilateralnega projekta (BI-FR07-PROTEUS-017) z raziskovalno skupino na Univerzi Victor Segalen Bordeaux II, Bordeaux, Francija (prof. dr. Etienne Roux).

2009 – 2010: Koordinator francoskega bilateralnega projekta (BI-FR09-10-PROTEUS-001) z raziskovalno skupino na Univerzi Victor Segalen Bordeaux II, Bordeaux, Francija (prof. dr. Etienne Roux, dr. Christelle Guibert).

2009 – 2011: Slovenski koordinator projekta “European indicators and ranking methodology for university third mission” (E3M), št. 143352-LLP-1-2008-1-ES-KA1-KA1SCR (partnerji: Universidad Politecnica de Valencia, Helsingin yliopisto, Donau-Universität Krems, University of Cambridge, Universidade do Porto, Aalborg Universitet, Dublin Institute of Technology).

2010 – 2011: Slovenski koordinator projekta “Network Building: Preparatory actions and network building for establishing International Training and Education Center for Winter Sports” (INTECS), Project No. EAC/21/2009/180 (Grant Agreement No. 2009–11959).

2010 – 2012: Slovenski koordinator projekta “Creation of a Cross-Disciplinary Doctorial Programme in Comtemporary Russian and Chinese Economic Law in a Global Economy” (RUCHIN), Project No. 510460-LLP-1-2010-1-FI-ERASMUS-ECDSP (Grant Agreement No. 2010–3514/001–001).

 

Delovanje v uredniških odborih:

  • član uredniškega odbora mednarodne znanstvene revije BioSystems (založba Elsevier);

  • član uredniškega odbora strokovne revije Fizika v šoli (založba Zavod za šolstvo RS).  

 

 

 

Maribor, 5. 11. 2010                                                                          Prof. dr. Marko Marhl