Reševanje študentske problematike

1. Kakovosten študij na UM:

 • dvig kakovosti študija na UM v smislu vseh dimenzij vseživljenjskega učenja;

 • za študente s posebnimi potrebami na vseh fakultetah urediti primeren dostop do predavalnic, referata in knjižnice;

 • sodelovanje s Študentskim svetom Univerze v Mariboru in redna mesečna posvetovanja;

 • preučiti izvajanje bolonjske reforme, tako pozitivne kot negativne plati, ki jih je prinesla, in so vidne ob prvih diplomantih ter prilagajanje programov za bodoče študente skladno z rezultati teh preučevanj;

 • snovanje in prilagajanje študijskih programov ob upoštevanju mnenja študentov;

 • povečanje uporabnosti in pretoka znanja (npr. več praktičnega znanja s ciljem povečanja zaposljivosti diplomantov);

 • omogočanje študentom brezplačno vključevanje v različne oblike praktičnega usposabljanja na vseh fakultetah (npr. v laboratorijih, na sodiščih, v podjetjih…);

 • povečanje finančnih sredstev za nabavo literature in informacijskih virov;

 • upoštevanje mnenj študentov pri nabavi literature, le-ta naj ne bo namenjena le striktno snovi za izpit;

 • povečati število računalnikov na fakultetah in tudi redno skrbeti za njihovo brezhibno delovanje;

 • natančno analizirati razloge velikih osipov študentov, predvsem primerjati osip s kvantiteto in kvaliteto vstopne populacije študentov;

 • povečati uporabnost pridobljenega znanja;

 • v dialogu z državo zagotoviti trajno in ustrezno financiranje, ki bo omogočilo izvedbo rednega študija na prvi in drugi bolonjski stopnji brez šolnin;

 • urediti enotno evidenco vpisa, ki bo omogočala pregled nad študenti in fiktivnimi vpisi.

2. Tutorstvo:

 • razviti enovito tutorstvo po vseh članicah UM;

 • omogočiti tutorjem izobraževanje za opravljanje tutorstva;

 • zagotoviti aktivnejše vključevanje študentov v univerzitetno življenje;

 • zagotoviti pomoč pri razreševanju študijskih in življenjskih problemov ob začetku študija;

 • zagotoviti večjo študijsko uspešnost študentov - obravnavanje študijskih poudarkov oz. izbrane tematike/problematike in poglabljanje že usvojenega znanja, krepitev sposobnosti povezovanja in kritičnega vrednotenja, dodatno pomoč pri razumevanju in usvajanju študijske snovi;

 • zagotoviti pogoje za razvoj strokovnih in osebnih talentov ter akademske in osebnostne integritete študenta;

 • zagotoviti organizirano izvajanje tutorstva in tesnejšo povezanost med samimi študenti, kakor tudi med študenti in profesorji;

 • vsakoletna evalvacija tutorstva in nadgrajevanje sistema;

 • nagrajevanje študentov tutorjev.

3. Kakovostne mednarodne izmenjave

 • poleg povečevanja obsega mednarodne izmenjave študentov, skrb za kakovost teh izmenjav;

 • omogočiti izmenjavo študentov ne le v okviru Evrope, temveč širše v svetu (npr. program Erasmus Mundus);

4. Vizija študentov po diplomi:

 • zagotoviti svetovanje študentom pri nadaljevanju študija doma in v tujini ter informiranju o možnih poklicnih poteh po zaključku študija;

 • razvoj mreže kariernih centrov na UM;

 • ustanovitev alumni kluba na ravni univerze;

 • spremljati zaposljivost diplomantov po fakultetah;

5. Obštudijska dejavnost:

 • oblikovanje meril za priznavanje obštudijskih dejavnosti kot del študijske obveznosti;

 • šport:

  • večji pomen športa na UM – to bi lahko dosegli s študentskimi tekmovanji oz. študentsko ligo, ki bi zmagovalni ekipi študentov prinesla uvrstitev na mednarodnih univerzitetnih tekmovanjih;

  • namenitev ustrezne višine sredstev za izvajanje športa na UM;

 • kultura:

  • akademski pevski zbori posameznih fakultet in njihovo povezovanje;

  • sofinanciranje in spodbujanje študentskih glasil/medijev na posameznih fakultetah;

  • organiziranje gledaliških predstav, koncertov idr. po študentskih cenah ali brezplačno;

 • socialno področje: večji pomen krvodajalskih akcij in tudi akcij, kjer bi zbirali stvari, ki jih študentje več ne potrebujejo in bi jih dali v dobrodelne namene.

6. Šport na UM:

Rekreativni šport

 • Omogočiti oz. obdržati brezplačno ali pa delno subvencionirano rekreacijo na UŠC-ju za študente;

 • promovirati šport, rekreacijo in zdrav način življenja;

 • izdelava propagandnega materiala, z urniki rekreacij in ažurno informiranje študentov (letaki, plakati, LCD na fakultetah, …);

 • omogočiti dober in zanesljiv sistem rezerviranja dvoran ali terminov na rekreaciji;

 • ponuditi širok spekter rekreacije (aerobika, borilne veščine, ekipni športi, joga, ples, ipd.);

 • omogočiti akcijske cene rekreacije tudi v drugih objektih (npr. nižja cena za študente za plavanje v Pristanu).

Tekmovalni šport

 • Načrtovati in izvesti študentsko ligo v ekipnih športih;

 • celovita velika kampanja za Univerzitetno športno ligo (promocijski material, stojnice na prireditvah);

 • v sodelovanje pri kampanji in izvajanju športne lige vključiti koordinatorje za šport po posameznih fakultetah;

 • pripraviti novo spletno stran www.sport.uni-mb.si, kjer bi bili vse ažurne in potrebne informacije ter možnost spletne prijave ekip v ligo;

 • pripraviti spodbuden nagradni sklad za najboljše ekipe, ki bo pritegnil čim več študentov;

 • omogočiti najboljšim ekipam sodelovanje v mednarodnih ligah drugih univerz;

 • dolgoročno povezovanje in pripravljanje na Univerzijado 2013.

7. Kakovost študentskega življenja:

 • ponudba kavarn ali restavracij na vseh fakultetah ali v njihovi bližini, ki nudijo hrano in pijačo po študentskih cenah;

 • ureditev parkirišč v okolici fakultet in študentskih kampusov, ki bodo za študente brezplačna ali po nižji ceni (npr. nakup dovolilnic po študentski ceni).

 

Maribor, 5. 11. 2010                                                                          Prof. dr. Marko Marhl